Privacyverklaring & Cookiebeleid Hetwoningfonds.nl

Dit is de Privacyverklaring van Hetwoningfonds.nl De Privacyverklaring geldt voor alle producten en diensten die Hetwoningfonds.nl aanbiedt onder haar merken en handelsnamen. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hetwoningfonds.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van een aanvraag via onze websites verwerken. Door een aanvraag in te dienen via een formulier op onze websites en op de ‘neem contact met mij op’ button te klikken geeft u toestemming om uw persoonsgegevens, in overeenstemming met deze Privacyverklaring, te verwerken.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

De huidige op de website beschikbare versie van de Privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hetwoningfonds.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres (Postcode, plaats, huisnummer & huisnummertoevoeging)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ook echt ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hetwoningfonds.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven van uw bedrijf
 • Toezenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en/of aanbiedingen per e-mail, brief, WhatsApp en/of SMS
 • U te kunnen bellen, e-mailen, WhatsAppen, post te versturen en SMS-en indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Hetwoningfonds.nl analyseert het gedrag van gebruikers op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Hetwoningfonds.nl volgt het surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hetwoningfonds.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hetwoningfonds.nl) tussen zit. Hetwoningfonds.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Waarom Hetwoningfonds.nl automatische besluitvorming inzet

Hetwoningfonds.nl maakt gebruik van een systeem dat uw uw bedrijf automatisch in onze administratie inschrijft. De koppeling die het systeem maakt, is een koppeling op basis van de gegevens die in het formulier zijn ingevuld.

Onderliggende logica

Om een zo goed mogelijke koppeling voor een product of dienst te kunnen voorstellen, maakt het systeem gebruik van de ingevulde gegevens om geografische beslissingen en beslissingen op basis van aanvraaggrootte te nemen.

Belang

Een automatisch systeem is nodig, omdat handmatig verwerken van inschrijvingen tijdrovende en foutgevoelige onderneming is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hetwoningfonds.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie (detail) > Bewaartermijn > Reden

Persoonsgegevens (voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres) >

Tot 2 jaar na de laatste interactie met Hetwoningfonds.nl of haar merken tenzij andere wetgeving bepaalt dat gegevens korter of langer bewaard dienen te worden >

De gegevens worden maximaal 2 jaar na de laatste interactie bewaard om waar nodig nazorg te leveren in deze periode. Na 2 jaar gaan wij ervan uit dat er geen interesse is of vraag naar onze diensten

Hetwoningfonds.nl kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau deze gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar producten en diensten te kunnen optimaliseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hetwoningfonds.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In de bewerkersovereenkomst wordt de verwerker verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en deze Privacyverklaring na te leven.

Hetwoningfonds.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven die bij Hetwoningfonds.nl zijn aangesloten zijn verbonden aan de algemene voorwaarden, waarin staat dat ze zichzelf ertoe verplichten zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die ze van u, via Hetwoningfonds.nl, ontvangen, in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG-wet).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hetwoningfonds.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: ∞

Cookie: Facebook
Naam: Facebook
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 180 dagen

Cookie: Hotjar
Naam: Hotjar
Functie: Analytische cookie die klik en scroll gedrag meet
Bewaartermijn: ∞

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hetwoningfonds.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetwoningfonds.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hetwoningfonds.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hetwoningfonds.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hetwoningfonds.nl.

Overgang van overneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Hetwoningfonds.nl kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij u hierover via de mail tijdig informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Versie 1.0 28-11-2019

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Toegang tot en gebruik van deze internetsite c.q. applicatie zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.

Informatie over internetsite of met haar gelieerde ondernemingen en de producten en diensten van deze internetsite, worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

Gebruik

Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met site of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Aansprakelijkheid

Hetwoningfonds.nl, haar merken, noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.

Inhoud

Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door de exploitant gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van de exploitant. Ook wordt de informatie op deze site bijgewerkt. De exploitant behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit exploitant alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. Hetwoningfonds.nl is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Rechten

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van deze site herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van exploitant. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van exploitant.

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en/of diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan op ieder moment de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers worden geschorst, onderbroken of worden beperkt tot de gehele of een gedeelte van de website. Ook kan alle informatie worden verwijderd die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving, of in strijd is met internet-etiquette. Daarnaast kan de website tijdelijk niet beschikbaar worden gesteld teneinde updates uit te kunnen voeren.

Verantwoordelijkheden

Hetwoningfonds.nl is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

Hetwoningfonds.nl is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

Hetwoningfonds.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen Hetwoningfonds.nl als gevolg hiervan.

Indien Hetwoningfonds.nl betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Versie 1.0 05-09-2021

Woning Fonds logo
© 2021 Het Woningfonds | Privacybeleid | Samenwerken